Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

18. února 2019

17. 2. 2019

Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu "svou starost vložte na něj", neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,6-7
 
Celý příspěvek

17. únor 2019

16. 2. 2019

Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18 Národy, chvalte našeho Boha a všude šiřte jeho chválu! On naší duši daroval život, našim nohám klopýtnout nedal. Žalm 66,8-9 R Máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my totiž, kdo jsme už dříve kladli do Mesiáše své naděje. Efezským 1,12 P
 
Celý příspěvek

16. února 2019

15. 2. 2019

hvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé. Žalm 117,1 K Jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6
 
Celý příspěvek

15. února 2019

14. 2. 2019

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26 Vysvobozeni jsouce od hříchu učiněni jste služebníci spravedlnosti. Římanům 6,18 K
 
Celý příspěvek

14. února 2019

13. 2. 2019

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9 Patřte na vůdce a dokonavatele víry Ježíše. Židům 12,2 K
 
Celý příspěvek

13. února 2019

12. 2. 2019

Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Izaiáš 63,16 Modlete se takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9
 
Celý příspěvek

12. února 2019

11. 2. 2019

Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36  
 
Celý příspěvek

11. února 2019

10. 2. 2019

Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23
 
Celý příspěvek

9. února 2019

9. 2. 2019

odal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm 18,36 Nechte se posilňovati v Pánu, a to v moci síly jeho. Efezským 6,10 S
 
Celý příspěvek

10. února 2019

9. 2. 2019

4. neděle před postní dobou: Pojďte a pozorujte Boží skutky, podivuhodné věci mezi lidmi. Žalm 66,5 Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má! Žalm 38,23  Ježíš ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: Mistře, je ti to jedno, že hyneme? Marek 4,38 
 
Celý příspěvek