Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

19. dubna 2018

19. 4. 2018

Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Izaiáš 31,5 Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho" a "ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně". 2.Timoteovi 2,19
 
Celý příspěvek

18. dubna 2018

17. 4. 2018

Dědictví Boží jsou děti. Žalm 127,3 F Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Matouš 19,13
 
Celý příspěvek

17. dubna 2018

16. 4. 2018

Uložíš u sebe chudé bez přístřeší. Izaiáš 58,7 J My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1.Janova 4,19
 
Celý příspěvek

14. dubna 2018

15. 4. 2018

Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13
 
Celý příspěvek

15. dubna 2018 Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

15. 4. 2018

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11 Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, neboť duše má předěšena jest náramně. Žalm 6,3.4 K Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26    
 
Celý příspěvek

16. dubna 2018

15. 4. 2018

Před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka. Přísloví 5,21 K Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14
 
Celý příspěvek

12. dubna 2018

13. 4. 2018

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Žalm 51,3 V Ježíši Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. Efesanům 1,7 P
 
Celý příspěvek

13. dubna 2018

13. 4. 2018

Jsem zde: ať se mnou Bůh naloží, jak se mu zlíbí. 2.Samuelova 15,26 J Šimon Petr odpověděl Ježíšovi: "Pane, ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé beránky!" Jan 21,15
 
Celý příspěvek

11. dubna 2018

11. 4. 2018

Pane, kdo je jako ty? Pane, jsi mocný a naprosto věrný! Žalm 89,9 Ježíš Kristus je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Zjevení 1,5  
 
Celý příspěvek

10. dubna 2018

9. 4. 2018

Od útrob mateřských jsi mým Bohem. Žalm 22,11 B Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6
 
Celý příspěvek