Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

12. srpna 2018

11. 8. 2018

11. neděle po sv. Trojici: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Izaiáš 50,6 K Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Židům 13,12-13  
 
Celý příspěvek

10. srpna 2018

10. 8. 2018

Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15 Ježíš přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20
 
Celý příspěvek

11. srpna 2018

10. 8. 2018

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10 Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11
 
Celý příspěvek

8. srpna 2018

9. 8. 2018

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7
 
Celý příspěvek

9. srpna 2018

9. 8. 2018

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33 Ježíš zákoníkovi odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí" a "miluj svého bližního jako sebe." Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." Lukáš 10,26-28
 
Celý příspěvek

7. srpna 2018

7. 8. 2018

Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Marek 6,48
 
Celý příspěvek

4. srpna 2018

6. 8. 2018

V Boží ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10 Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7-8
 
Celý příspěvek

5. srpna 2018

6. 8. 2018

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7 Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23
 
Celý příspěvek

6. srpna 2018

6. 8. 2018

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2 Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K
 
Celý příspěvek

3. srpna 2018

3. 8. 2018

Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13
 
Celý příspěvek