Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

19. ledna 2018

19. 1. 2018

Slova Boží jsou slova ryzí jako stříbro tavené ve hliněné peci a sedmkrát pročištěné. Žalm 12,7  Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15-16
 
Celý příspěvek

18. ledna 2018

18. 1. 2018

Ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálav. Žalm 65,6 Z Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17
 
Celý příspěvek

17. ledna 2018

16. 1. 2018

Budou mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17 Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12
 
Celý příspěvek

16. ledna 2018

15. 1. 2018

Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co mu patří. 5.Mojžíšova 5,21 Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15
 
Celý příspěvek

15. ledna 2018

14. 1. 2018

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24 Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50
 
Celý příspěvek

13. ledna 2018

13. 1. 2018

Jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám zcela, jak i sám budu poznán. 1.Korintským 13,12 Ž
 
Celý příspěvek

14. ledna 2018

13. 1. 2018

S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23 Ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. 2.Korinťanům 3,5 P
 
Celý příspěvek

12. ledna 2018

12. 1. 2018

Hospodin sejme potupu svého lidu z celé země. Izaiáš 25,8 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12
 
Celý příspěvek

K čemu jsou babička s dědou?

12. 1. 2018

Přednáška Mgr. Hany Zakouřilové o roli prarodičů při výchově vnoučat. Čtvrtek 18. ledna 2018 v 16:00 na faře.
 
Celý příspěvek

11. ledna 2018

11. 1. 2018

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21
 
Celý příspěvek