Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

27. června 2019

26. 6. 2019

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Izaiáš 48,6 Uvedl nám ve známost tajemství své vůle podle své blahé libosti, již si v sobě předsevzal. Efezským 1,9
 
Celý příspěvek

26. června 2019

25. 6. 2019

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť v tísni jsem Žalm 31,10  I vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7
 
Celý příspěvek

25. června 2019

24. 6. 2019

Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18
 
Celý příspěvek

20. června 2019

20. 6. 2019

Až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním. Izaiáš 46,4 Věrný je ten Bůh, skrze něhož jste byli povoláni ke společenství jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. 1.Korintským 1,9 J
 
Celý příspěvek

21. června 2019

20. 6. 2019

Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19 Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33
 
Celý příspěvek

19. června 2019

18. 6. 2019

Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13 Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše. Galatským 3,26
 
Celý příspěvek

18. června 2018

17. 6. 2019

Hospodin mi řekl: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova." Jeremiáš 1,9 Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost. Lukáš 21,14-15
 
Celý příspěvek

16. června 2019

16. 6. 2019

Neděle svaté Trojice Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K Blízkost Boží je mi štěstím, skládám v Pána, Tvůrce, svou naději, abych vyprávěl všechna tvá poselství. Žalm 73,28 B Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9
 
Celý příspěvek

17. června 2019

16. 6. 2019

Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,10-11 Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. 1.Korintským 2,4
 
Celý příspěvek

Leden 2018

22. 1. 2018

Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)
 
Celý příspěvek