Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

17. prosince 2018

17. 12. 2018

Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20 Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37
 
Celý příspěvek

18. prosince 2018

17. 12. 2018

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6 Abraham posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,20-21
 
Celý příspěvek

16. prosince 2018

15. 12. 2018

3. neděle adventní: Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10 Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Žalm 38,5 Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21  
 
Celý příspěvek

15. prosince 2018

14. 12. 2018

Volám k Bohu, a Hospodin mi pomůže. Žalm 55,17 Z Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23
 
Celý příspěvek

13. prosince 2018

13. 12. 2018

Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 44,22 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17
 
Celý příspěvek

14. prosince 2018

13. 12. 2018

Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3  Požehnaný Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil a učinil vykoupení lidu svému, a vyzdvihl nám roh spasení. Lukáš 1,68-69
 
Celý příspěvek

12. prosince 2018

11. 12. 2018

Hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19 Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Tim 4,16-17
 
Celý příspěvek

11. prosince 2018

10. 12. 2018

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými. Izaiáš 49,13 Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30
 
Celý příspěvek

10. prosince 2018

9. 12. 2018

Chci tě velebit, co živ budu, ve jménu tvém ruce spínat. Žalm 63,5 R Především vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkuvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1 J
 
Celý příspěvek

9. prosince 2018

8. 12. 2018

2. neděle adventní: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lk 21,28 Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Iz 44,25 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha. 1.J 4,1 K  
 
Celý příspěvek