Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

24. dubna 2019

23. 4. 2019

K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,20
 
Celý příspěvek

23. dubna 2019

22. 4. 2019

Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36 Pán řekl: Což nezjedná Bůh brzo právo svým vyvoleným? - Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18,8
 
Celý příspěvek

21. dubna 2019

21. 4. 2019

Velikonoční neděle: Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" Izaiáš 45,9 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17  
 
Celý příspěvek

22. dubna 2019

21. 4. 2019

V posledních dnech nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,2.4 K Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21
 
Celý příspěvek

20. dubna 2019

20. 4. 2019

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4 Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3
 
Celý příspěvek

19. dubna 2019

19. 4. 2019

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52 Zločinec vlevo na kříži řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43
 
Celý příspěvek

18. dubna 2019

17. 4. 2019

Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7 I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. I vyšed ven Petr, plakal hořce. Lukáš 22,61-62 K
 
Celý příspěvek

17. dubna 2019

16. 4. 2019

Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Matouš 5,14
 
Celý příspěvek

15. dubna 2019

15. 4. 2019

Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Žalm 85,7 I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22
 
Celý příspěvek

16. dubna 2019

15. 4. 2019

O Bože můj, ty znáš mou bláhovost, a nejsou skryty před tebou mé hříchy. Žalm 69,6  Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13
 
Celý příspěvek