Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

24. června 2018

23. 6. 2018

4. neděle po sv. Trojici: Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest. Daniel 2,20 K Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Jan 3,27  
 
Celý příspěvek

22. června 2018

22. 6. 2018

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9  
 
Celý příspěvek

23. června 2018

22. 6. 2018

Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22 Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9
 
Celý příspěvek

21. června 2018

21. 6. 2018

Šťasten je,kdo v tebe doufá, Pane zástupů! Žalm 84,13 Ačkoliv neměl Abraham naději, přece doufal a věřil. Římanům 4,18  
 
Celý příspěvek

20. června 2018

20. 6. 2018

Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16  
 
Celý příspěvek

18. června 2018

18. 6. 2018

Budu se z nich veselit a prokazovat jim dobro. Jeremiáš 32,41 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9
 
Celý příspěvek

19. června 2018

18. 6. 2018

Úterý Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře. Ezechiel 18,17 Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelným stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1.Petrova 1,18-19
 
Celý příspěvek

16. června 2018

16. 6. 2018

Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17
 
Celý příspěvek

17. června 2018

16. 6. 2018

3. neděle po sv. Trojici: Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 Duch můj stane u prostřed vás, nebojte se. Aggeus 2,6 K Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5  
 
Celý příspěvek

15. června 2018

15. 6. 2018

On byl proboden za naše zločiny, zdrcen za naše provinění. Izaiáš 53,5 J V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého obět slitování za hříchy naše. 1.Janova 4,10 K  
 
Celý příspěvek