Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Ž 24,6-10

18. 12. 2018

Ž 24,6-10 Milí bratři a sestry, tento žalm o Božím přicházení se dobře hodí do adventní doby. Advent je doba připomínání a vyhlížení příchodu Spasitele. Připomínání jeho prvního příchodu, kdy se narodil v Betlémě a vyhlížení jeho druhého příchodu, kdy přijde na konci věků v moci a slávě jako král celého světa. Oba tyto Boží příchody do našeho světa jsou tématem adventní doby. Žalm 24. také pojednává o Božím příchodu. Bůh přichází jako Král slávy. Kam přichází a kam chce vstoupit, k tomu se...
 
Celý příspěvek

Rodinná štědrovečerní pobožnost 2018

18. 12. 2018

Rodinná štědrovečerní pobožnost Introit: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Žalm 8,5) Modlitba: Hospodine, náš nebeský Otče, ty v nás lidech chceš mít své partery. Toužíš po důvěrném vztahu s námi, proto ses stal člověkem. Vtělením svého Syna jsi vzal lidský život se všemi jeho bolestmi i radostmi za svůj. Spoléháme tedy na to, že si dokážeš najít cestu do i naší blízkosti. Jsi nám nablízku ve svém Synu Ježíši Kristu, i v dalších lidech – našich bratrech a...
 
Celý příspěvek

Vánoční sborový dopis 2018

18. 12. 2018

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2018   Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! … Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! (Sof 3,14.15) Důvod k radosti, ke které vyzývá Boží lid prorok Sofoniáš, spočívá v tom, že „Hospodin je uprostřed tebe“. To lze přeložit také tak, že „Hospodin je ve tvém nitru“. Tomuto prorokovu výroku rozuměla raná církev tak, že tou „dcerou jeruzalémskou“ je panna Maria a slova o tom, že Pán je...
 
Celý příspěvek

Nu 21,4-9

18. 12. 2018

Nu 21,4-9 Milí bratři a sestry, tento biblický příběh není zrovna typický pro adventní dobu, ale přesto se domnívám, že nám má k našemu duchovnímu očekávání co říct. Důležitým motivem tohoto příběhu je netrpělivost Božího lidu. Izraelci při svém putování pouští do zaslíbené země museli obcházet edómskou zemi, protože Edómci je nenechali projít přes své území (viz Nu 20,14-21). Pro Izraelce to byla velká oklika. Četli jsme, že táhli cestou k Rákosovému moři, to znamená, že se vlastně museli...
 
Celý příspěvek

L 2,8–20 (vánoční)

18. 12. 2018

První čtení: Iz 11,6–10; kázání L 2,8–20 Milí bratři a sestry, vánoční zvěsti dominuje andělská výpověď: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel.“ (v. 11). O Vánocích slavíme to, že Bůh se stal člověkem. Bůh má v člověku zalíbení (v. 14), a proto se stal člověkem. Naší nejlepší odpovědí na tuto skutečnost je to, že i my se budeme stávat skutečnými lidmi. Takovými lidmi, jaké si Bůh přeje mít. Ale zároveň nám ve vánočním...
 
Celý příspěvek

Ex 32,7-14

18. 11. 2018

Milí bratři a sestry, včera bylo výročí tzv. sametové revoluce, která změnila politické nastavení v naší zemi. Od té doby uplynulo 29 let. Za těchto téměř třicet let svobody naší země se ukazuje, jak velmi svoboda souvisí s odpovědností. Jak snadno lze svobodu opět ztratit, jak snadno nezodpovědný přístup k věcem veřejným vygeneruje takové vládní špičky, které kvůli udržení svého mocenského postavení udělají cokoliv a pravda pro ně nic neznamená. Biblická kniha Exodus, 2. kniha Mojžíšova, je...
 
Celý příspěvek

Před rozedněním - kázání na žalm 130,5-7a

11. 11. 2018

Milé sestry a milí bratři, budeme promýšlet centrální část sto třicátého žalmu. Tento žalm vyjadřuje situaci, která odpovídá stavu nad ránem, před rozedněním. V šestém verši čteme: „Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.“ (v. 6). Žalmista se srovnává se strážným nad ránem, tedy v době největší temnoty, která je před rozedněním. A v této situaci toužebně vyhlíží Hospodina. Temnota už trvá dlouho, noc už snad brzo skončí, ale stále ještě přetrvává. A žalmista...
 
Celý příspěvek

Mt 22,34-40

14. 10. 2018

Mt 22,34-40 Milí bratři a sestry, evangelijní oddíl, určený na dnešní neděli, obsahuje známá slova: „Budeš milovat Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Tato slova, která Ježíš uvádí jako největší přikázání v zákoně, jsou součástí takzvaného vyznání víry Izraele, které je napsáno v 5. knize Mojžíšově. Toto vyznání začíná slovy: „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (Dt 6,4) A pak to pokračuje právě těmi slovy o milování Hospodina, svého...
 
Celý příspěvek

Lv 19,11-18

14. 10. 2018

Lv 19,11-18 Milí bratři a sestry, minule jsme se v kázání zaměřili na první ze dvou největších přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše láska k Bohu z celého svého srdce, celé své duše a celé své síly. Dnes se zaměříme na to druhé největší přikázání v zákoně, kterým je podle Ježíše milování bližního jako sebe samého. Toto přikázání je uvedeno v 19. kapitole 3. knihy Mojžíšovy, v souvislostech, které jsme slyšeli v úvodním čtení. Tyto souvislosti velmi konkrétně vyjadřují, co to znamená...
 
Celý příspěvek

Iz 6,1–8

22. 9. 2018

Iz 6,1–8 Milí bratři a milé sestry, myslím, že si občas potřebujeme uvědomit Boží svatost. Nově zavnímat nebo aspoň zatušit, kdo je ten, kterého při bohoslužbě oslavujeme a uctíváme. Pro tento účel mně připadá velmi vhodný oddíl, který líčí povolání proroka Izajáše. Izajáš vidí něco, co bychom mohli nazvat nebeskou bohoslužbou. Vidí jak serafové, kteří se vznáší nad Božím trůnem, uctívají Hospodina. Nevíme přesně, jak tito serafové vypadají. Slovo seraf v hebrejštině vypovídá něco o hoření, o...
 
Celý příspěvek