Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Ž 16,8-11 (Slavnost vzkříšení)

21. 4. 2019

Ž 16,8-11; první čtení Sk 2,22-32 Milí BaS, slova tohoto žalmu cituje apoštol Petr jako starozákonní předpověď na Kristovo vzkříšení, které dnes slavíme. Autora tohoto žalmu, krále Davida, považuje Petr za proroka, který viděl do budoucnosti a když tedy David mluvil o tom, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach, tak to nejsou slova o něm samém, ale o jeho potomku, který bude králem na věky, tedy o Kristu. Tato raně-křesťanská žalmová interpretace nás zve k tomu, abychom se...
 
Celý příspěvek

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

21. 4. 2019

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v knize Janova Zjevení představuje takto: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1,18). „Já jsem živ na věky věků.“ Jako by se ozvěna těchto slov vzkříšeného Krista ozývala v tom, co dávno před tím řekl Job: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ Je to silná osobní výpověď....
 
Celý příspěvek

Ekumenická pouť do Budislavi - 22.4.

21. 4. 2019

Milí (vzkříšení) přátelé, srdečně zveme na tradiční ekumenickou pouť do Budislavi. Sraz: na velikonoční pondělí ve 13 h. na prosečském náměstí u kostela sv. Mikuláše Ve 14.30 se sejdeme v kapli Boží lásky k bohoslužbě. Káže ev. farář Lukáš Klíma. Pozor, autobus do Proseče v 16 h. byl ZRUŠEN! Kontakt na organizátory: 608 054 457
 
Celý příspěvek

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 (Velký pátek)

17. 4. 2019

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 Milí BaS, milé děti, možná někteří znáte písničku Svatopluka Karáska, která se jmenuje Návštěva v pekle. Ozývají se v ní Ježíšova pomyslná slova: „Říkaj, že jak jsem z kříže sestoupil, že prej jsem na nebe vystoupil. To však není pravda, já nešel k Otci nahoru. Já z pekelný brány šel napřed svrhnout závoru.“ Ježíšův sestup od Boha, který započal už jeho narozením, tím, že se stal člověkem, pokračoval v tom, že se stal služebníkem, člověkem poníženým, dokonce...
 
Celý příspěvek

Iz 50,1–2a.4–5

12. 4. 2019

Iz 50,1–2a.4–5; první čtení J 6,41–48 Milí BaS, myslím, že každý zná chvíle, kdy v našich blízkých vztazích něco nefunguje, kdy je v komunikaci s našimi blízkými něco narušené. Kdy nás napadá nějaká výčitka, která se nám vrací, kdy máme pocit křivdy, přes který se nedokážeme dostat. A to překáží ve vztahu, v důvěře, v blízkosti. Z mezilidských vztahů si to dokážeme dobře představit, a proto můžeme porozumět i tomu, co se odehrávalo mezi Bohem a jeho lidem v době, do které píše prorok Izajáš...
 
Celý příspěvek

Za 9,9-12 (Květná neděle)

12. 4. 2019

Za 9,9-12; první čtení J 12,12-12   Milí BaS, prorokova výzva k radosti: „rozjásej se... propukni v hlahol“, tato výzva se naplnila několik dní před velikonocemi roku 30 našeho letopočtu, když Ježíš z Nazareta vjížděl do Jeruzaléma na oslu a lidé jej radostně vítali jako svého přicházejícího krále. Prorok Zacharjáš uvádí po této výzvě k radosti několik důvodů, proč se má Boží lid takto rozjásat. Pojďme sledovat tyto důvody a přemýšlet o tom, jestli to můžou být nějakým způsobem důvody pro...
 
Celý příspěvek

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2019

21. 3. 2019

Zamyšlení k Velikonocům Když vytrváte, získáte své životy. (Lukáš 21,19) Jiný překlad tohoto verše by mohl znít takto: „Ve své trpělivosti získáte své duše.“ Trpělivost se sebou samým, s lidmi kolem nás, s neuspokojivým stavem společnosti, sboru, církve... Trpělivost v trápení, trpělivost s Bohem, který nejedná podle našich představ... Někdy je tak těžké být trpělivý. Vytrvat v dobrém, vytrvat ve víře, uchovat si naději, nenechat se odradit, znechutit. Trpělivost nebo vytrvalost souvisí s...
 
Celý příspěvek

Nu 25,1-5 (1. postní)

21. 3. 2019

  Milí BaS, jsme na za začátku postní doby, jejíž délka je odvozena od toho, že Ježíš se postil 40 dní na poušti. Během této doby vyhladověl a byl pokoušen. První oblast, ve které byl pokoušený, se týkala jídla. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ Ježíš však odpověděl: „Nejenom chlebem bude člověk živ...“ (Mt 4,3.4) Ježíš svým pobytem na poušti vstoupil do situace Božího lidu Izraele, který putoval po poušti 40 let. Většina pokušení, kterými zde Izrael...
 
Celý příspěvek

Nu 25,1-5 a Joz 2,1-11 (2. postní)

21. 3. 2019

Nu 25,1-5 a Joz 2,1-11 Milí BaS, první postní neděli jsme při kázání promýšleli příběh z 25. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi s důrazem na pokušení, které pro Izraelský lid představovaly pohanské obětní hody. Zaměřili jsme se na jídlo, které tvoří důležitou oblast náboženské praxe, protože skrze jídlo se člověk může podílet na bohoslužbě, může mít podíl s božstvem. Dneska bych se chtěl vrátit k tomuto příběhu a sledovat jej v jiné souvislosti. Tento příběh se odehrává na hranicích zaslíbení země,...
 
Celý příspěvek

L 4,1–13

21. 3. 2019

L 4,1–13 Milí BaS, ke klasickým textům pro postní dobu patří evangelijní oddíl o Ježíšově čtyřicetidenním pobytu na poušti. Ježíš se po tuto dobu postil a vyhladověl. Zároveň je to doba, kdy byl Ježíš vystaven pokušením. Můžeme říct, že společným jmenovatelem všech těchto pokušení je vzdálit Ježíše jeho nebeskému Otci. V každém pokušení se ďábel snaží vytvořit odstup nebo až jakési odcizení Ježíše vůči Bohu. V prvním pokušení si má Ježíš dokázat to, že je Božím Synem na základě zázraku, kterým...
 
Celý příspěvek